Osho’s 90th Birthday celebration – Atisha’s heart meditation